Slide
Image
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๒๒

Image
พระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖
Image
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

Image
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๖๐
Image
กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕ ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
Image
ระเบียบเทศบาลตำบลห้วยกระบอก ว่าด้วยการ ใช้น้ำประปา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.1) พ.ศ.๒๕๕๔
Image
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
Image
ระเบียบ ข้อบังคับ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เทศบาลตำบลห้วยกระบอก