Slide
Image
Image
นายประมาณ  ขลุ่ยศรีตระกูล
รองนายกเทศมนตรี
Image
นายเฉลิมพล อาชวชาลี
รองนายกเทศมนตรี
Image
นายวชิรศักดิ์ ลาภภิญโญพิพัฒน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
Image
นายประยุทธ์ เลิศโอภาส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Image
นางสาว
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก
Image
นาย .......................................... 
ปลัดเทศบาล
Image
นางสาวณภัสนันท์ เพียงสุวรรณ์ 
รองปลัดเทศบาล
Image

นาย .............................. นักบริหารงานทั่วไประดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด

Image
นาย .............................. นักบริหารงานคลังระดับต้น ผู้อำนวยการกองคลัง
Image
นางสาวอนัญญา ชาโชติ นักบริหารงานกองสาธารณสุข ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
Image
นางกชพรรณ ใจเย็น นักบริหารการศึกษาระดับต้น รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
Image
นายชัยวัฒน์ จรูญธวัชชัย นักบริหารงานทั่วไประดับต้น รักษาการผู้อำนวยการกองประปา
Image
นายเขมรุจ นาคราช 
นักบริหารงานช่างระดับต้น 
ผู้อำนวยการกองช่าง
Image
Image
นายธีระศักดิ์ เจริญพิมลกุล 
ประธานสภาเทศบาล
Image
นายสาธิต ปักษา 
รองประธานสภาเทศบาล
Image
Image
นายธีระศักดิ์ เจริญพิมลกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Image
นายสุรสิทธิ์ ขลุ่ยศรีตระกูล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Image
นายศักดา ศิริทองเกษตร สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1
Image
นายธีรศักดิ์ ชีววิญญู สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1
Image
นายดนพ วงศ์สัมพันธ์เวช สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1
Image
นายศุภโชค ศูภชัยโกศล สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 1
Image
Image
นายรุ่งโรจน์ ว่องสุวรรณสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Image
นายชาตรี ทัศนานุตริยกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2
Image
นายเอกชัย เหล่าจินดาพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Image
นายสาธิต ปักษา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2
Image
นายพลวัฒน์ ตันนิติไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Image
นายภาคินัย แซ่ตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2