Slide
Image

 .....................................
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Image

นายชัยวัฒน์  จรูญธวัชชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Image

นันทวรรณ พงษ์ลักษมาณา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Image

น.ส.สิรัชญ์ถา อำนวยชัยศิลป์ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Image

นางชนิตนันทน์ สีพั่ว ผช.นักวิชาการประชาสัมพันธ์
Image

นายพิสิฎฐ์ ตั้งปณิชยกุล นักวิเคราะห์นโยบาย ชำนาญการ
Image

นางสุปราณี เนตรน้อย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Image

จ.ส.ท.ธนเดช พรมชาติ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
Image

กัญญาพัชร อนุศักดิ์ชัยกุล 
ผู้ช่วยบุคลากร
Image

นางสาวรุจิรา คุ้มยวง เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
Image

นางสายสุนีย์ ขันทอง 
นักการ
Image

นางสาวละม่อม แซ่จุง 
คนงาน
Image

น.ส.ณิชนันท์ จันทร์ลอย คนงาน
Image

ส.ต.สัมพันธ์ โยธามาศ พนักงานขับรถยนต์
Image

วีรวุฒิ ประดิษฐ์วงศ์วาน พนักงานดับเพลิง
Image

นายนพฤทธิ์ ปัจจวรกุล พนักงานดับเพลิง
Image

นายสุนทร สวัสดี พนง.ขับรถดับเพลิง
Image
นางสาวพิมพ์สุชา ใจดี
 นักบริหารงานคลังระดับต้น 
ผู้อำนวยการกองคลัง
Image
นางสาวปนัดดา มังกโรทัย 
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
Image
นางวิภา ลี้ไพศาล 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Image
นางจินดา แจ่มรัตนกุล 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน
Image
นายวิชาญ สระทองอ๊อด 
คนงาน
Image
นางกชพรรณ ใจเย็น 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา
Image
นางญาณี กาเจริญ 
ครูผู้ดูแลเด็ก (คศ1)
Image
น.ส.สุมาลี เถียรสุข 
ผู้ดูแลเด็กเล็ก
Image
รวีวรรณ ประดิษฐ์วงศ์วาน 
แม่บ้าน
Image
นายเขมรุจ นาคราช 
นักบริหารงานกองช่างระดับต้น 
ผู้อำนวยการกองช่าง
Image
นายวิฑูรย์ มุ่งเครือ 
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
Image
น.ส.ลลิตา สุวรรณนัจศิริ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Image
นายสุชาติ ศรีวิชัย 
พนักงานขับรถยนต์
Image
นายธีรเดช คำงาม 
คนงาน
Image
นางศิริรัตน์ นาวาวรกุล 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
Image
นางกันนิกา น้ำใจสุข 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
Image
นายอำนาจ พุทธารา 
คนงาน
Image
นายวันณะ คานงาม 
คนงาน
Image
นายบัญเจิด คงมา
คนงาน
Image
นายปัจจะ คำพิมพ์ 
คนงาน
Image
นางนันทนา เปรมศักดิ์ 
คนงาน
Image
นางประนอม ผิวอ่อน คนงาน
กองประปา

Image
นายชัยวัฒน์ จรูญธวัชชัย 
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น 
รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา 
Image
นางสาวระพีพรรณ เจริญขำ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Image
นายสิน เปรมศักดิ์ 
คนงาน
Image
นายสุนทร ศุภวิทยาภินันท์ 
คนงาน