Slide
Image
Image
Image
Image
Image
 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โควิด-19  
 https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ 
 สสส./คนไทยรู้สู้โควิด (www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด) 

กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขเพื่อป้องกันและควบคุมการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสามารถโหลดข้อมูลดังกล่าว
ได้ที่เว็บไซต์ http:/www.anamai.moph.go.th 

 - ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๑)
ข้อกำหนด (ฉบับที่ ๑๒)
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ ที่ ๖/๒๕๖๓
 - 
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ ที่ ๗/๒๕๖๓
  
630813 01 แนวทางการบริหารการจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ
   
630813 02 

แนวทางการดูแลสภาวะด้านจิตใจและบรรเทาความเดือดร้อน เฉพาะหน้าที่
ในช่วงสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( covid-19)

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ฯ ยังคงมีผลบังคับใช้
   
630813 03

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประกาศเรื่อง การให้ข้อกำหนด ฯ ยังคงมีผลบังคับใช้